Program Skrzydła w ZS-P w Aleksandrii

             17.11.2016 r. szkoła  w Aleksandrii podpisała umowę  z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej o objęciu opieką dwoje dzieci w ramach „Programu Skrzydła”. „Skrzydła” to program, który  obejmuje opieką finansową uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Program służy podjęciu konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Przekazane środki powinny być wykorzystane w szczególności na sfinansowanie pomocy edukacyjnych, zajęć dodatkowych, drobnego sprzętu komputerowego, dożywiania, wypoczynku letniego i zimowego. Dzięki pomocy Caritas wsparcie uzyska dwójka uczniów, których  najpilniejsze potrzeby zostaną  sfinansowane w porozumieniu z ich rodzicami oraz wychowawcami.

Paweł Bekus