„Otwórz się na Kulturę” w Aleksandrii

W marcu tego roku w ZS-P w Aleksandrii zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego  Fundacji PZU pt. ,,Otwórz się na  kulturę”(wartość projektu 16118,00 zł), którego szkoła była beneficjentem a wnioskodawcą Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska „TIIS”.

Kultura jest właściwa każdemu człowiekowi, wspólna wszystkim ludziom i wyróżnia nas spośród innych stworzeń na ziemi. Słowo kultura wywodzi się od łacińskiego „cultus”, co oznacza „uprawa”, „pielęgnowanie”, określenie to  rozumiane jest jako – „wychowanie”, „ogłada”, „uszlachetnienie”.  „Cultura animi” – autorstwa Cycerona oznacza „kulturę ducha” czy „pielęgnowaniem ducha”. Kontekst ten przywołałem w aspekcie głównego celu projektu, jakim było kształtowania świadomości i ekspresji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez zaszczepianie w młodym człowieku wrażliwości artystyczno-estetycznej i budzenie w nim zainteresowania różnorodnymi formami sztuki i kultury. W trakcie trwania projektu uczniowie szkoły mieli możliwość uczestnictwa w wielu rozmaitych formach przekazu scenicznego tj. koncerty, spektakle teatralne, rewia, czy opera. Aby zobaczyć wielkie dzieła twórców literatury i muzyki światowej uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się do kilku wspaniałych obiektów w różnych miastach Polski tj. Areny Gliwice na rewię ,Disney on Ice”, Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie na spektakl „Pinokio”, Teatru Komedia we Wrocławiu na spektakl „Zemsta”,  Opery Krakowskiej na spektakl  ,,Cyrulik sewilski”.  Po każdym z licznych wydarzeń  kulturalnych uczniowie przygotowywali relacje w postaci artykułów i dokumentacji zdjęciowej. Projekt PZU stał się jednocześnie inspiracją do wprowadzenia w szkole innowacji pedagogicznej. Jej celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez możliwość obcowania z różnorodnymi formami kultury, nie tylko tej masowej, uwrażliwianie jej na potrzeby otaczającego świata i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Swoje umiejętności artystyczne uczniowie podnoszą biorąc udział w warsztatach   teatralnych oraz muzycznych. Na zajęciach kształtowane są  kompetencje w zakresie odbioru dzieł sztuki, ich interpretacji oraz prezentacji przed określoną grupą odbiorców. Uczniom szkoły zostały również stworzone warunki indywidualnego rozwoju i samodzielnego odkrywania oraz próbowania własnych możliwości poprzez łatwy dostęp do licznych instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego, radiowęzła szkolnego oraz swobody realizacji własnych pomysłów artystycznych. W szkole w trakcie trwania projektu odbyło się wiele widowisk scenicznych, nie tylko z udziałem społeczności szkolnej, ale również zaproszonych gości z terenu gminy Konopiska tj. „Opowiem Wam historię…” – widowisko z okazji odzyskania niepodległości, „Jasełka w Aleksandrii”, spektakl z okazji Dnia Babci i Dziadka i inne.

Projekt „Otwórz się na kulturę” wpłynął na większą aktywność uczniów w życiu kulturalnym szkoły, zwiększył ilość inicjatyw artystycznych, pozwolił dzieciom wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach scenicznych z udziałem wybitnymi aktorów i artystów.

W imieniu społeczności szkolnej składam szczególne podziękowanie dla Fundacji PZU oraz Zarządu Stowarzyszenia „TIIS”, którego przychylność umożliwiła realizację  projektu w naszej szkole.

dyr. ZS-P w Aleksandrii

Paweł Bekus