„Aktywny uczeń”

left-h2

„AKTYWNY UCZEŃ”

Projekt „AKTYWNY UCZEŃ”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Termin realizacji: 01.02.2011 – 31.01.2013

Beneficjent projektu: Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji  w Konopiskach.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do uczniów kl. I-VI ze wszystkich Szkół Podstawowych istniejących na terenie Gminy Konopiska:

 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Rększowicach
 • Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku
 • Szkoła Podstawowa w Łaźcu
 • Zespół Szkół w Konopiskach

W skład grupy docelowej wchodzi 342 uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie i uzdolnienie w zakresie tańca, sztuki aktorskiej i informatyki.

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest rozwój zainteresowań, uzdolnień i kompetencji kluczowych uczniów i uczennic, aktywizacja poprzez udział w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych przez organizację zajęć z dziedziny: informatyki, teatru, tańca  dla wszystkich uczniów i uczennic szkół podstawowych z terenu Gminy Konopiska.

Cele szczegółowe to:

 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem  kompetencji kluczowych:

– porozumiewanie się w języku ojczystym

– kompetencje informatyczne

– kompetencje uczenia się

– kompetencje społeczne i obywatelskie

– świadomość i ekspresja kulturalna

 • Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych w 7 Szkołach Podstawowych dzięki organizacji czasu wolnego poprzez udział w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych
 • Eliminacja stereotypów związanych z płcią.

 Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty zajęcia pozalekcyjne w 7 Szkołach Podstawowych dzięki organizacji czasu wolnego poprzez udział w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych przez utworzenie:

–        13 KÓŁ TEATRALNYCH                             dla       144 uczniów i uczennic

–        11 KÓŁ TANECZNYCH                               dla       130 uczniów i uczennic

–          7 KÓŁ INFORMATYCZNYCH                   dla         68 uczniów i uczennic

 

* Warsztaty dowartościowujące wyrównujące nierówności ze względu na płeć  z Doradcą Zawodowym  lub Pedagogiem szkolnym dla 342 uczniów i uczennic :

TEMATY:

1 – Komunikacja interpersonalna

2 – Autoprezentacja

Zajęcia w poszczególnych kołach będą miały na celu:

–         prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem muzyki

–         zainteresowanie sztuka teatralną

–         poprawne posługiwanie się językiem  ojczystym,

–         kształtowanie postawy otwartości, spontaniczności

–         rozwijanie umiejętności obserwacji i interpretacji otaczającego świata przez ruch, słowo, obraz

–         kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł

–         doskonalenie umiejętności komunikowania się w zespole

–         zwiększenie kompetencji w zakresie technologii informatycznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego pozyskanego przez szkoły z EFS

–         przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym

–         przygotowanie 4 profesjonalnych prezentacji dotychczasowych osiągnięć uczniów i uczennic wszystkich kół w 4 SP:

o         Aleksandria

o         Hutki

o         Kopalnia

o         Rększowice

które, pozwolą uczniom i uczennicą samodzielnie przygotować spotkania dla wszystkich uczestników projektu, rodziców, nauczycieli, władz lokalnych.

–         przygotowanie uu do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie

–         nabycie przez uu umiejętności bycia odpowiedzialnym i kreatywnym

–         przygotowanie młodego pokolenia do bycia prawdziwym Europejczykiem.

 Siedziba Biura Projektu:

 Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji

 1. Sportowa 7

42-274 Konopiska

tel.  34 3282 008,

e-poczta: [email protected]

plakat


I podsumowanie projektu „Aktywny uczeń”

aktywnyuczenzajeciakoateatralnegowklasachiiii

„Aktywny uczeń” – zajęcia koła teatralnego w klasach I – III

 aktywnyuczenzajeciakoateatralnegowklasachiiiisp

„Aktywny uczeń” – zajęcia koła teatralnego w klasach I – III SP

wycieczkadowrocawiakotanecznychwramachprojektuaktywnyuczen

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA KÓŁ TANECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNY UCZEŃ”

      pierwszepodsumowanieprojektuaktywnyuczen

Pierwsze podsumowanie projektu „Aktywny uczeń”

 spotkaniezaktorkateresadzielskawramachprojektuaktywnyuczen

Spotkanie z aktorką Teresą Dzielską w ramach projektu „Aktywny uczeń”

 wycieczkadoteatruwodziwramachprojektuaktywnyuczen

Wycieczka do teatru w Łodzi
w ramach projektu
 „Aktywny uczeń”

spotkanieuczestnikowkoainformatycznegowramachprojektuaktywnyuczen

Spotkanie uczestników koła informatycznego w ramach projektu „Aktywny uczeń”

zakonczenieprojektuaktywnyuczen Zakończenie projektu „Aktywny uczeń” wyjazdkoteatralnychdoteatrudziecizagebiawbedzinie

Wyjazd kół teatralnych do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie