DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zspaleksandria.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 19.05.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa naszej placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Na stronie istnieją przyciski pozwalające szybko zwiększyć rozmiar czcionki i zmienić kontrast witryny. Istnieje również skrót do narzędzi ułatwiających dostępność strony, pozwalający na zmianę kolorystyki, zwiększenie czcionki i jej czytelności, ułatwienie oznaczenia tytułów i podkreślenia linków.

Zespół redakcyjny dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej szkoły.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.03.2023 r.

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://www.zspaleksandria.pl spełnia wymagania w 96,76 %. Biorąc pod uwagę wytyczne Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, poprawić należy brakujące opisy w pasku nawigacji strony oraz nazwy w osadzonych obrazach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres e-mail: [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3283028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. Adres e-mail: sp-aleksandria.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3283028.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych (klawisz Tab; przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) oraz klawisz – Strzałka w dół).

Udogodnienia

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zespół redakcyjny zamieszczając teksty na stronie dokłada starań, aby były one zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

  • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl
  • Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: Aleksandria, ul. Gościnna 130

telefon +48 34 3283028

fax. +48 34 3283028

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: zspaleksandria.pl

 

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Gościnnej oraz wejście od ulicy Orlika. Wejścia są na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma schodów ani podjazdów, ale po wejściu do budynku na poszczególne kondygnacje prowadzą schody. W  szkole istnieją 3 kondygnacje: podpiwniczenie z szatniami dla uczniów, parter z klasami, sekretariatem i gabinetem dyrektora i piętro z klasami lekcyjnymi. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez dostosowania do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W szkole brak windy. W nowej części budynku na parterze znajduje się  toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Szkoła dysponuje parkingiem od strony ulicy Orlika, gdzie wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie, do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących.

W ZS-P w Aleksandrii  nie ma tłumacza języka migowego.