Świetlica szkolna

W naszej szkole działa również świetlica szkolna będąca miejscem uzupełniających funkcji rodziny i szkoły. Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej uczniom wszechstronny rozwój podczas nauki i wypoczynku.

Do zadań świetlicy należy:

  • Zapewnienie opieki uczniom w godzinach przed lekcjami i po lekcjach
  • Kształtowanie postaw społeczno-moralnych między rówieśnikami
  • Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych mających na celu kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społecznej
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka poprzez wdrażanie do samodzielnej pracy, kształtowanie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi oraz udzielaniu indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
  • Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dzieci
  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dziecka
  • Współpraca świetlicy z rodzicami i wychowawcami klas
  • Zapewnienie spożycia gorącego posiłku

PLAN PRACY ŚWIETLICY