Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
im.
Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

 

§ 1   

Postanowienia ogólne  

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica stanowi integralną część szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy.
 3. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, których rodzice/opiekunowie wypełnili Kartę Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ze wskazaniem godzin uczęszczania na świetlicę oraz osób, które są upoważnione do odbioru ucznia ze świetlicy.
 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
 6. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 8. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

§ 2

Cele i zadania

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

– organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

– kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,

– organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,   w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

– organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

– wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci,

– wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania,

– propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.

§  3

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w dni pracy szkoły w godzinach od 7. 30 – 15.30.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
 3. Uczniowie mogą być odbierani ze świetlicy tylko przez osoby wymienione w Karcie Zgłoszenia lub upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosownego  oświadczenia.
 5. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców/opiekunów w przypadku:

–  samodzielnego wyjścia dziecka do domu,

–  odbierania dziecka przez inne osoby niż wymienione w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy,

–  odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią.

 1. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
 2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 3. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 4. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań uczniów zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 5. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych
  w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

§  4

Zasady pobytu uczniów w świetlicy szkolnej

 1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

– udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,

– swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami,

– korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego i innego wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem,

– otrzymania indywidualnej pomocy w nauce ze strony wychowawców,

– odrabiania lekcji i nauki własnej w odpowiednich warunkach,

– życzliwego traktowania,

– poszanowania godności osobistej,

– ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

– rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:

– przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w świetlicy,

– stosować się do poleceń wychowawców,

– kulturalnie zachowywać się w stosunku do wychowawców, pracowników szkoły, pozostałych uczniów,

– szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,

– dbać o porządek,

– za każdym razem zgłaszać wychowawcy swoje przyjście do świetlicy oraz fakt jej opuszczenia,

– natychmiast zgłaszać zagrożenia i sytuacje problemowe.

§  5

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej  w związku z wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

 Podczas zajęć w świetlicy szkolnej obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

 1. Na zajęcia w świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka) oraz gdy inni domownicy nie są zakażeni, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji rąk.
 3. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń.
 4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk z użyciem mydła, ochrona przed kichaniem i kaszlem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja rąk.
 5. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
 6. Wychowawcy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
 7. W miarę możliwości, zajęcia świetlicowe zaleca się organizować na terenie szkoły, na świeżym powietrzu.
 8. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. W sali, gdzie nie można zachować dystansu społecznego, należy ograniczyć ćwiczenia i zabawy kontaktowe.
 9. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z „Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu”.
 10. Uczniowie korzystają w świetlicy z własnych przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 11. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z „Procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
  Jana Kochanowskiego w Aleksandrii”.
 12. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon oraz E-Dziennik.
 13. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia,
  w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z „Procedurą funkcjonowania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii w czasie pandemii Covid 19”. (Podanie przy drzwiach wejściowych przez osobę upoważnioną pracownikowi szkoły klasy oraz imienia i nazwiska odbieranego ucznia”).