Patron szkoły

kochanowski   Z inicjatywy dyrektor ZS-P w Aleksandrii Ewy Chudzik, po przejściu wszystkich oficjalnych procedur, 16 września 2005 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii otrzymał imię Jana Kochanowskiego. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym p.w. św. M.M. Kolbego w Aleksandrii mszą świętą, podczas której ksiądz kanonik Henryk Pacud poświęcił sztandar szkoły. Po mszy zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i rodzice, przy wtórze Orkiestry Dętej Ochotniczych Straży Pożarnych, przemaszerowali na boisko szkolne. Tam miała miejsce część oficjalna i artystyczna uroczystości. Dyrektor ZS-P w Aleksandrii mgr Anna Ankowska powitała przybyłych na uroczystość:
– Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego – Tadeusza Mazanka
– Starostę Częstochowskiego – Mieczysława Chudzika
– Przewodniczącego Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina
– Przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Śląskiego, dyrektora Częstochowskiego oddziału Telewizji – Henryka Kiepurę,
– Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie – Wandę Życińską,
– Wizytator Annę Marię Rabędę,
– Przewodniczącą Rady Gminy w Konopiskach – Danutę Budzik
– Wójta Gminy Konopiska – Jerzego Sochę,
– Wicewójta Jerzego Żurka,
– Sekretarz Gminy – Annę Misiak,
– Ks. Kanonika – Henryka Pacuda,
– Sponsorów sztandaru,
– Sponsorów szkolnych uroczystości,
– Radnych Gminy,
– Dyrektorów Szkół i Przedszkola w Gminie Konopiska,
– Przewodniczącą KGW – Monikę Kozak,
– Prezesa OSP – Romana Skoczylasa,
– Prezesa LZS „Alkas” – Zenona Skwarę,
– Przewodniczącego Rady Rodziców – Ryszarda Skoczylasa,
– Rodziców,
– nauczycieli oraz pracowników szkoły,
– uczniów i wszystkich, którzy przybyli na uroczystość,
po czym przedstawiła historię szkoły i uzasadnienie wyboru patrona.
W swym wystąpieniu m.in. stwierdziła, iż społeczność szkolna dokonała wyboru Jana Kochanowskiego, gdyż „[…] jego poezja nie straciła do dzisiaj uroku i siły wyrazu. Wielkość i trwałość poezji Jana z Czarnolasu stanowi fakt bezsporny. To autor pierwszej polskiej tragedii renesansowej „Odprawa posłów greckich”, Trenów”, „Fraszek”, „Pieśni”, Hymnu „Czego chcesz od nas Panie…”, poematów politycznych „Satyr”, „Zgoda” […]
Był największą indywidualnością wśród poetów słowiańskich, od średniowiecza aż po wiek XVIII […].      W swojej twórczości przestrzegał, czym może grozić nieład wewnętrzny w państwie. Dlatego też chcielibyśmy naszym uczniom wpoić, wzorem Jana Kochanowskiego, odpowiedzialność za los swój, swojej rodziny, swojego środowiska i naszej Ojczyzny”.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska P. Danuta Budzik odczytała Uchwałę Nr 205/XXI/05 z dnia 18.4.2005 r. Rady Gminy Konopiska w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Aleksandrii, a Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha przekazał Dyrektor Annie Ankowskiej sztandar. Ten symbol tożsamości Szkoły Pani Dyrektor przekazała uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.  Po przekazaniu sztandaru, swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście.
Kolejnym punktem programu było wbijanie w drzewce pamiątkowych gwoździ, które upamiętniają fundatorów sztandaru – Wójta, Radnych i Pracowników Gminy Konopiska, KGW, OSP i Mieszkańców Aleksandrii, Przedsiębiorców, Nauczycieli i innych sponsorów.
Odśpiewanie hymnu szkolnego zakończyło oficjalną część uroczystości, po której nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, składająca się z biografii J. Kochanowskiego, przedstawionej w formie dialogu, przeplatanego utworami poety.
Organizatorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia, w które zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i rodzice, była dotychczasowa dyrektor Ewa Chudzik, która pozyskała także sponsorów na zakup sztandaru.

Jan Kochanowski – biografia
Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie niedaleko Radomia; zmarł nagle w Lublinie w 1584 roku, pochowany został w Zwoleniu, gdzie znajduje się nagrobek z jednym z dwóch zachowanych wizerunków poety. Wychował się w rodzinie ziemiańskiej. Od 1544 studiował w Akademii Krakowskiej, później w Królewcu i Padwie. Wiele podróżował po Europie, gdzie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury i humanistyki. Po powrocie służył na dworach możnowładców małopolskich. Od około 1563 był dworzaninem i sekretarzem Zygmunta Augusta. Po śmierci króla osiadł na stałe w rodzinnym Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Spokojne życie ziemianina przerwała śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił „Treny”, a następnie drugiej córki Hanny. Osobiste tragedie przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia.

W czasie studiów we Włoszech pisał głównie okolicznościowe wiersze łacińskie, które znalazły się w zbiorze „Elegiarum libri IV” (1584. W okresie dworskim początkowo górowały utwory epickie, jak „Zuzanna” (ok. 1562), „Szachy” (ok. 1564-1566), „O śmierci Jana Tarnowskiego” (1561), „Zgoda” (1564) i „Satyr albo dziki mąż” (ok. 1564).

Następnie powstały „Pieśni”, a także „Fraszki” (1584), tragedia nawiązująca do antyku – „Odprawa posłów greckich” (wystawiona 1578 w obecności Stefana Batorego), wierszowana parafraza Psałterza Dawidowego (1579). Ponadto Mistrz z Czarnolasu stworzył manifest poetycki „Muza” (powstał ok. 1567), „Proporzec albo Hołd Pruski” (1569) i liczne utwory okolicznościowe.

Dzięki niezwykłemu talentowi Kochanowski zyskał sobie miano twórcy polskiej poezji oraz najwybitniejszego poety Polski Królewskiej.