Obchody 100- lecia szkoły w Aleksandrii

„Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II

 

                   Są takie niecodzienne chwile, kiedy granice między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością stapiają się i wzajemnie przenikają. To rzadkie momenty, gdy uświadamiamy sobie, że nasze życie, nasze działania stanowią konsekwencję poczynań naszych przodków i stają się punktem wyjścia do aktywności następnych pokoleń. Najtrafniej tę dziejową zależność opisują słowa św. Jana Pawła II : „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. I to właśnie one posłużyły za motto rocznicowych obchodów 100- lecia istnienia szkoły w Aleksandrii, które odbyły się 24 września 2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego.

                Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe, która koncelebrowana była przez duchownych związanych ze szkołą w Aleksandrii w przeszłości i obecnie: proboszcza parafii i jednocześnie obecnego księdza- katechetę Jacka Szczecinę, księdza Michała Cichonia- absolwenta placówki oraz księdza kan. Jerzego Kuliberdę. Zebrani mogli wysłuchać wzruszającego kazania ks. Jerzego, który chociaż krótko był uczniem szkoły, to jednak w niezwykle emocjonujący sposób opowiadał o swojej młodości spędzonej w Aleksandrii.

            Po zakończonej Mszy św. dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście przy asyście pocztów sztandarowych gminnych placówek oświatowych oraz Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach przemaszerowali na teren szkoły, gdzie na płycie boiska odbyła się dalsza część uroczystości. Oficjalnego otwarcia obchodów jubileuszowych dokonał dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Aleksandrii Paweł Bekus witając wszystkich zaproszonych gości, a w szczególności: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicję Janowską, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka, Wójta Gminy Konopiska Jerzego Żurka, Wicewójt Gminy Konopiska Zofię Kuśmierską, Sekretarz Gminy Konopiska Barbarę Ankowską-Lis, Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska Edwarda Bałdygę, Radnego Powiatu Częstochowskiego Mieczysława Chudzika, radnych Gminy Konopiska, szacownych absolwentów szkoły: Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej generała brygady Wiesława Kukułę, Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie płk Tadeusza Szczurka, ks. Michała Cichonia doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, młodszego brygadiera Artura Ankowskiego- wykładowcę Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, proboszcza Parafii Maksymiliana Kolbe w Aleksandrii ks. Jacka Szczecinę, sołtysów Aleksandrii, dyrektorów szkół i instytucji gminnych i pozarządowych. Na uroczystości pojawili się również, szczególnie ciepło witani, emerytowani i byli nauczyciele szkoły oraz byli pracownicy obsługi i administracji, a także rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy Aleksandrii.

               Obecność tak wielu, związanych ze szkołą na przestrzeni wielu lat jej dziejów, osób sprawiła, że uroczystość przerodziła się w pełne wspomnień i wzruszeń wielopokoleniowe spotkanie. Tym młodszym, którzy znają tę obecną, nowoczesną szkołę dzieje placówki przypomniała jej była dyrektor p. Ewa Chudzik. Akcentując jej silny związek z historią miejscowości, rolę, jaką odgrywała na przestrzeni lat oraz prezentując etapy jej rozbudowy i rozwoju autorka monografii „ Aleksandria – historia i współczesność” nie zapominała o konkretnych osobach bardziej lub mniej ze szkołą związanych, ale zawsze mających na jej istnienie ogromny wpływ. Natomiast w szczególności do tych, którzy na co dzień nie uczestniczą w funkcjonowaniu szkoły w Aleksandrii kierował swoje przemówienie dyrektor placówki p. Paweł Bekus. Współpraca z rodzicami oraz licznymi organizacjami i instytucjami lokalnymi, realizacja wielu projektów edukacyjnych, konsekwentna i spójna praca wychowawcza, szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów, ambitna kadra pedagogiczna oraz systematyczna rozbudowa bazy dydaktycznej to atuty dzisiejszej szkoły w Aleksandrii, której obraz wyłonił się z przemówienia jej obecnego dyrektora.

            Obszerna prezentacja placówki „ dawniej” i „dziś” była wstępem do przyznania okolicznościowych medali, wszystkim tym, którzy na przestrzeni jej dziejów, poprzez swoją aktywność dbali o jej szeroko rozumiany rozwój w różnych obszarach jej funkcjonowania. Wraz ze słowami podziękowania uhonorowani zatem zostali : przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, emerytowani i byli nauczyciele szkoły, wybitni przedstawiciele absolwentów szkoły, byli zasłużeni członkowie rady rodziców, sponsorzy – przyjaciele szkoły, oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą.

              Oficjalną część uroczystości zamykały przemówienia zaproszonych gości. Listy gratulacyjne wraz z życzeniami dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów złożyli Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Alicja Janowska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek oraz Rektor –Komendat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie płk Tadeusz Szczurek. W pamięć szczególnie zapadły, skierowane nie tylko do uczniów, słowa dowódcy WOT generała brygady Wiesław Kukuły- „nieważne, jak często człowiek upada, ważne, że potrafi się podnieść”, który po emocjonalnym pełnym wspomnień przemówieniu, żołnierskim zwyczajem zasalutował, oddając w ten sposób hołd swoim nauczycielom .

            Po oficjalnej części uroczystości do głosu doszło najmłodsze pokolenie szkolnej społeczności czyli jej uczniowie, którzy zaprezentowali program artystyczny, wpisujący się, w podkreślający ciągłość dziejową szkoły, klimat uroczystości. Żartobliwie prezentowane scenki „ z życia szkoły” obserwowane były bowiem przez renesansowego poetę Jana Kochanowskiego- patrona szkoły, który wyrażając ciągłe zdumienie i nie wszystko w zachowaniach współczesnych uczniów akceptując, jednego nie mógł im odmówić- kreatywności. Kreatywności nie zabrakło również szkolnym muzykom, którzy uprzyjemnili czas zaproszonym na uroczystość gościom, prezentując multiinstumentalne muzyczne widowisko z udziałem uczniów szkoły i profesjonalnych muzyków : Mariusza Migasa, Daniela Pomorskiego oraz absolwentów Anny Bissinger, Damiana Kozieła oraz Marcina Ciuka.

                  W czasie trwania imprezy dla jej uczestników dostępna była również interesująca wystawa fotograficzna pt. „Byli…Jesteśmy… Będą”, realizowana w ramach projektu ogłoszonego przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach – Twój pomysł na kulturę – „Kulturalnie niehermetyczni – budowanie lokalnej platformy kultury”, przygotowana przez nieformalną, działającą w Aleksandrii, grupę Martens. Absolwenci szkoły, byli nauczyciele oraz goście bliżej zainteresowani historią szkoły mieli ponadto możliwość przejrzeć kroniki szkolne z minionych lat, wpisać się do tej aktualnej, poznać dzieje szkoły zaprezentowane w okolicznościowym folderze, a także zwiedzić budynek placówki.

             „Pamięć o przeszłości…” była wielokrotnie akcentowana podczas jubileuszowej uroczystości. Tę przeszłość budowali nasi poprzednicy: nauczyciele, uczniowie, rodzice, lokalna społeczność, wszyscy pracujący na te „100 lat”. Wyzwanie dla nas, tworzących dzisiejszą zbiorowość szkolną to „…zaangażowanie w przyszłość”- codzienna, ciężka praca ze świadomością tego, że teraz to my piszemy ciąg dalszy historii szkoły w Aleksandrii.

           Dyrektor ZS-P w Aleksandrii składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej wyjątkowej uroczystości, w szczególności kieruje je na ręce Pana Dariusza Moczarskiego i Firmy „ Aleksandria Sp. z o. o. Sp.k.

Karina Bekus

Galeria zdjęć