INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

od środy tj. 25 marca 2020r. rozpoczynamy, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym przekazuję Państwu najważniejsze informacje na temat ich realizacji:

Szkoła Podstawowa w Aleksandrii

 1. Zajęcia obowiązkowe będą odbywać się zgodnie z istniejącym tygodniowym planem zajęć, umieszczonym w dzienniku elektronicznym. W klasach V-VIII, do momentu uruchomienia szkolnej domeny na platformie „Classroom”, z której będą mogli korzystać nauczyciele naszej szkoły ( obecnie w fazie testów), zajęcia będą odbywały w dotychczasowej formie poprzez narzędzie „zadania domowe”. W klasach I-III nauczyciele wychowawcy, po uprzednim poinformowaniu rodziców, samodzielnie zdecydują jaka platforma do edukacji zdalnej będzie wykorzystywana.
 2. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach będzie informacja zwrotna, uzyskana od ucznia lub rodzica. Forma informacji zwrotnej ustalona zostanie przez nauczyciela i przekazana uczniowi i rodzicowi przez w dziennik elektroniczny w narzędziu „zadania domowe” lub „wiadomości”
 3. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne będą przebiegały zgodnie z planem ustalonym pomiędzy rodzicem i nauczycielem prowadzącym. Formy realizacji zajęć będą ustalane indywidualnie z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. Jedną z nich może być realizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu.
 4. Inne zajęcia z ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać się będą w terminach przekazanych rodzicom dzieci, które zostały objęte tą pomocą, przez dziennik elektroniczny.
 5. Sposoby monitorowania oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, które ujęte zostały w Wymaganiach Edukacyjnych i Przedmiotowych Systemach Oceniania, będą przez nauczycieli zmodyfikowane. Modyfikacji ulegną również programy nauczania, głównie w zakresie metod prowadzenia zajęć.
 6. Ustalone z nauczycielami ogólne zasady oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 przedstawiają się następująco:
  a) oceny bieżące uczniów są wpisywane do dziennika elektronicznego,
  b) uczeń może być oceniany przez narzędzia dostępne na wskazanej przez nauczyciela edukacyjnej platformie internetowej,
  c) ocenie mogą podlegać prezentacje, karty pracy, zadania edukacyjne i inne materiały przekazywane w formie zdjęć, plików komputerowych przez ucznia nauczycielowi z wykorzystaniem poczty email, chmury internetowej, dysku sieciowego itd,
  d) uczeń może być oceniany z wykorzystaniem komunikatorów internetowych umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu,
  e) ocenie może podlegać praca pozostawiona nauczycielowi w szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem,
  f) poprawa oceny odbywa się formie wskazanej przez nauczyciela.
 7. Kontakt pomiędzy dyrektorem, nauczycielami i rodzicami odbywa się przez dziennik elektroniczny. Rodzice mogą kontaktować się też telefonicznie z dyrektorem i nauczycielami, po wcześniejszym umieszczeniu informacji o potrzebie kontaktu w dzienniku elektronicznym.  Nauczyciele mogą umożliwić rodzicom kontakt przez komunikatory internetowe ( np.: massenger, whatsapp)
 1. Kontakt z pedagogiem i psychologiem odbywać się będzie przez dziennik elektroniczny. Możliwy będzie również kontakt telefoniczny w terminach wyznaczonych dyżurów oraz o każdej porze w sytuacjach pilnych ( numery telefonów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny, terminy dyżurów umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły)

 

Przedszkole Publiczne w Aleksandrii

 1. Zajęcia wychowania przedszkolnego odbywać się będą poprzez wykorzystanie platformy „Class Dojo”, gdzie nauczyciele przygotowują zgodne z podstawą programową, stosowne do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci materiały edukacyjne.
 2. Nauczyciele mogą świadczyć pomoc dydaktyczną- wychowawczą poprzez inne komunikatory internetowe ( np.: „massenger”, „whatsapp”).
 3. Wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być realizowane poprzez kontakt nauczyciela z dzieckiem lub rodzicem z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu. O realizacji takich zajęć nauczyciel informuje rodziców przez platformę „Class Dojo” lub komunikatory internetowe.
 4. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej odbywać się będą w formie i terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem i rodzicem. Preferowaną formą realizacji zajęć będzie kontakt nauczyciela z rodzicem i dzieckiem z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zwracam się do Państwa z podziękowaniami za wkład pracy i pomoc w organizacji zajęć w tym trudnym dla wszystkich okresie. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość dla nauczycieli i pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji edukacji zdalnej. Ze swojej strony deklaruję gotowość pomocy i jeśli będzie taka potrzeba proszę o kontakt w dzienniku lub telefoniczny na nr. sekretariatu szkoły 723 973 662.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
dyr. Paweł Bekus