WAŻNE ! INFORMACJA DO DYREKTORÓW SZKÓŁ OD POWIATOWEGO INPEKTORA SANITARNEGO W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie poinformował dyrektorów szkół i placówek o postępowaniu w przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wśród uczniów lub pracowników placówek oświatowych:

I ETAP

  1. W przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego u ucznia lub nauczyciela placówki oświatowej proszę przesłać na adres: [email protected] informację w której zawarte będą następujące dane:
  • imię nazwisko osoby zakażonej oraz
  • numer telefonu do dyrektora placówki (stały kontakt).

Przedstawiciele PPIS w Częstochowie zweryfikują, czy osoba wskazana w zgłoszeniu uzyskała wynik dodatni testu  w kierunku SARS- CoV-2.

Można wraz z pismem przesłać załączony wynik dodatni osoby zakażonej, przyspieszy to wdrożenie procedury postępowania COVID w szkole.

Proszę o nieprzesyłanie informacji dotyczącej  osób objętych decyzją kwarantanny, są to osoby zdrowe.

  1. Przedstawiciel PPIS w przypadku potwierdzonego wyniku pozytywnego u ucznia lub pracownika szkoły skontaktuje się z dyrektorem placówki, ustalając dalsze postępowanie  (nie zawsze sytuacja wystąpienia przypadku zachorowania COVID w szkole, kwalifikuje do nałożenia kwarantanny na osoby z otoczenia oraz wydania pozytywnej opinii PPIS).

PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ WNIOSKÓW ORAZ TABEL OSÓB Z OTOCZENIA, BEZ UPRZEDNIEGO POTWIERDZENIA WDROŻENIA PROCEDURY PRZEZ PRACOWNIKA PSSE W CZĘSTOCHOWIE.

II ETAP

  1. Po potwierdzeniu przez pracownika PSSE w Częstochowie, wdrożenia procedury COVID w szkole, należy:

– uzupełnić załączoną tabelę, wypełniając wszystkie pola, w tym wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące z uczniem (załącznik nr 1). Na listach należy podać WYŁĄCZNIE uczniów, którzy mieli potwierdzony bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wraz z pozostałymi danymi objętymi tabelą;

– przesłać rodzicom/opiekunom informację o nałożeniu przez PPIS w Częstochowie decyzji kwarantanny na dziecko narażone na kontakt/styczność z osobą zarażoną oraz poinformować, o objęciu kwarantanną osób wspólnie zamieszkujących (załącznik nr 2);

– poinformować osoby wspólnie zamieszkujące, iż decyzja kwarantanny wydawana jest na osobę z bezpośredniego kontaktu. Pracujący domownicy objęci kwarantanną, przedkładają w zakładzie pracy „oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę” (załącznik nr 3)

  1. Po odesłaniu wypełnionej tabeli oraz przesłaniu oświadczenia (załącznik nr 4) na adres: [email protected] oraz [email protected] , PPIS na wniosek strony wyda opinię w sprawie zmiany sposobu nauczania w placówce oświatowej.
  2. Do wniosku w sprawie wydania pozytywnej opinii PPIS, należy dołączyć protokół/oświadczenie z zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły.

Z poważaniem

dyr. ZSP w Aleksandrii

Paweł Bekus

Załączniki: