Comenius

frse_logo  logo_llp

COMENIUS

Zespół Szkolno Przedszkolny w Aleksandrii realizuje projekt Comenius – Projekty Partnerskie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt będzie realizowany przez dwa lata w terminie lipiec 2013 – czerwiec 2015. Naszym partnerem i koordynatorem jednocześnie jest St. John Wall Catholic School w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Tytuł projektu „ Rules of Setting up the Small Tour Guide Business”.

Językiem komunikacji będzie język angielski.

Podczas pracy nad projektem będziemy promować związek pomiędzy partnerskimi szkołami, zakładając mały biznes, oparty na lokalnych atrakcjach turystycznych.

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11-16 lat.

Główne cele projektu:

 1. Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez poznawanie lokalnych atrakcji turystycznych, miejsc historycznie czy geograficznie ważnych dla regionu.
 2. Pogłębienie motywacji uczniów do nauki, wzmocnienie poczucia własnej wartości.
 3. Rozwijanie umiejętności biznesowych, takich jak pisanie planu biznesowego, poznanie zasad zakładania biura podróży, doskonalenie umiejętności współpracowania w grupie czy tez podejmowania decyzji.
 4. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z nowymi technologiami informatycznymi.
 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 6. Poznanie historii, kultury i tradycji kraju partnerskiego.
 7. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych, wprowadzenie szkoły w wymiar europejski.
 8. Rozwijanie u uczniów umiejętności dokonywania samooceny.

 

Działania projektowe:

 1. Doskonalenie umiejętności komunikowania się, rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie poprzez nawiązanie kontaktów zarówno bezpośrednich w trakcie wymiany uczniów, jak i za pomocą komunikatorów, takich jak Skype, maile, Facebook.
 2. Poznanie kultury i środowiska własnego kraju, jak i kraju partnera. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur.
 3. Udział w zajęciach pozalekcyjnych grupy Comenius.
 4. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich – wymiana doświadczeń, doskonalenie znajomości języka, wzajemna integracja.
 5. Upowszechnianie produktów końcowych w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

 Program „Comenius – Partnerskie Projekty Szkół”

 Rules of Setting up the Small Tour Guide Business”.

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w terminie lipiec 2013 – czerwiec 2015.
 2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
 3. W ramach realizacji projektu przewiduje się jeden wyjazd zagraniczny do kraju partnera – Wielkiej Brytanii. Grupa 10 uczniów wraz z opiekunami wyjedzie na 10 dni.
 4. Koszty podróży do kraju goszczącego i z powrotem, koszty pobytu, ubezpieczenia na czas pobytu uczniów oraz wycieczki objęte programem pobytu w kraju goszczącym finansowane są z funduszy projektowych. Uczeń zobowiązany jest jedynie posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu w kwocie podanej przez koordynatora przed wyjazdem.
 5. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wskazani przez Dyrektora szkoły, uczestniczący w realizacji projektu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W WYJEŹDZIE ZAGRANICZNYM

REKRUTACJA

 1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:

–  Ilość i jakość wykonanych zadań,

– Terminowość realizacji zadań,

– Frekwencja na zajęciach Koła Comenius oraz zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli pracujących nad projektem,

– Nienaganne zachowanie,

– Stopień znajomości języka angielskiego – komunikatywność,

– Ocena z języka angielskiego,

– Stosunek do nauki i obowiązków szkolnych.

 1. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, składający się z Dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz co najmniej jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji projektu.

ZASADY WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 1. Uczestnik wyjazdu musi posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny.
 2. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć w określonym terminie komplet wymaganych dokumentów (zgoda rodziców, ksero dowodów osobistych obojga rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, ksero paszportu lub dowodu osobistego ucznia) oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wyjazdu.
 3. Uczestnicy wyjazdu musza być odpowiednio przygotowani ( odpowiedni strój, obuwie, walizka na kółkach, karta informacyjna, karta EKUZ, dokumenty – paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna).
 4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.
 5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie w wyznaczonym miejscu zbiórki.
 6. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania ich poleceń. Obowiązuje bezwzględny zakaz oddalania się od grupy.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów w miejscu zakwaterowania oraz miejscu realizacji wycieczek (przepisów p/pożarowych, BHP, ciszy nocnej, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych).
 8. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, dbania o dobre imię szkoły i kraju, nienaruszania godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 9. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie, które nie naraża bezpieczeństwa własnego i innych uczestników wyjazdu.
 10. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.
 11. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, rzeczy osobiste, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o sprzęt i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 12. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu koszty pokrywają jego rodzice/opiekunowie prawni.
 13. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz za zagubienie czy zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 14. Koszty zmiany nazwiska na bilecie lotniczym lub rezygnacji z wylotu pokrywają rodzice/opiekunowie uczestnika.
 15. Regulamin wyjazdu obowiązuje uczestnika od momentu zbiórki przed wylotem aż do momentu odebrania uczestnika przez rodziców/prawnych opiekunów po zakończeniu wyjazdu.
 16. Nieprzestrzeganie warunków regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika na koszt rodziców oraz obniżeniem oceny z zachowania.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są przez komisję złożoną z Dyrektora Szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest u koordynatora projektu oraz na internetowej stronie szkoły.

Koordynator projektu – mgr Joanna Lewandowska


tablica Comenius


LOGO COMADRIAN1


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA LOGO PROJEKTU COMENIUSnagroda_adr

Miło nam poinformować, że konkurs na logo projek
tu Comenius został rozstrzygnięty. Decyzją wszystkich uczniów, biorących udział w głosowaniu na najciekawsze logo, zwyciężyła praca Adriana Prokopowicza.

Zwycięzcy gratulujemy ciekawych pomysłów oraz atrakcyjnej nagrody.

Joanna Lewandowska


KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

            W konkursie na kartkę świąteczną, skierowanym do uczniów pracujących nad projektem Comenius, zwyciężyły dwie prace wykonane przez Oliwię Chłąd oraz Bartłomieja Franczaka. Obydwie kartki wraz z najlepszymi życzeniami zostały wysłane do Wielkiej Brytanii – jedna do partnerskiej szkoły Saint John Wall School w Birmingham, a druga do zaprzyjaźnionej z naszą szkołą p. Adeliny Bevan, która po raz kolejny odwiedziła nas w maju tego roku. Zwycięzcom gratulujemy zwycięstwa i nagród.

nagr.bart nagr.oliw


warsztatcomeniusWARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELEM BIURA PODRÓŻY

             12 grudnia br uczniowie naszej szkoły, pracujący nad projektem Comenius, wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawiciela Biura Podróży BIKER z Częstochowy. Zajęcia te były ściśle związane z tematem naszego projektu, a miały na celu przybliżenie uczniom  zasad, jakimi rządzą się biura podróży, zapoznanie z  zadaniami organizatora wyjazdów i agenta, pośredniczącego w sprzedaży ofert biur podróży. Uczniowie nauczyli się planować trasę wyjazdu, przygotowywać niezbędne dokumenty, kalkulować koszty oraz opracowywać ofertę w postaci folderu reklamowego. Podzieleni na dwie grupy muszą teraz przygotować ofertę jednodniowej wycieczki dla grupy młodzieży, podać koszt z uwzględnieniem podatku VAT, trasę oraz wszelkie szczegóły dotyczące wejść do obiektów a także czasu pracy kierowcy autokaru. Gotową ofertę oceni przedstawiciel biura podróży, zwracając uwagę na elementy wymagające korekty.

Spotkanie było bardzo przydatne, a praktyczne podejście do zadania ułatwi uczniom dalszą pracę nad projektem Comenius.

Joanna Lewandowska


„Zajęcia dotyczące Holocaustu – przygotowanie do zwiedzania Oświęcimia”

holocaustPrezentacja multimedialna „Holocaust na ziemiach polskich”


warsztbisnesSPOTKANIE SZKOLENIOWE Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNEGO BIZNESU

      ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PRAC PROJEKTU COMENIUS, ZORGANIZOWALIŚMY SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI LOKALNEGO BIZNESU – PANIĄ ELWIRĄ PIDZIK ORAZ PANEM ŁUKASZEM SKOCZYŃSKIM, KTÓRZY REPREZENTUJĄ FIRMĘ MAXIMA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA.  NASZYM GOŚCIEM BYŁA TEŻ PANI MAGDALENA PURGAL.  GOŚCIE ZAPOZNALI SIĘ WCZEŚNIEJ Z PRZESŁANYMI PRZEZ UCZNIÓW PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI ZAKŁADANIA FIRMY, PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI, DOKUMENTACJI ORAZ MOTYWACJI. W PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁACH ZAWARLI W PEŁNI WYCZRPUJĄCE ODPOWIEDZI NA INTERESUJĄCE UCZNIÓW PYTANIA. NIE POMINĘLI TEŻ OSOBISTYCH REFLEKSJI ORAZ DOŚWIADCZEŃ. WSZYSTKIE TE CENNE UWAGI I ZGROMADZONY MATERIAŁ POZWOLĄ NAM LEPIEJ PRZYGOTOWAĆ SIĘDO REALIZACJI KOLEJNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU COMENIUS.

Joanna Lewandowska


ROZMOWA NA SKYPE Z NASZYMI PARTNERAMI Z BIRMINGHAM

skype1 skype2


aleksandriaiokolice


Podsumowanie dotychczasowej pracy nad projektem COMENIUS

Projekt Comenius, nad którym pracujemy od początku roku szkolnego, jest dwuletnim projektem dwustronnym, a to oznacza, że wspólnie pracują nad nim uczniowie z dwóch krajów. Naszym partnerem jest szkoła w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jest to duża międzynarodowa szkoła, do której uczęszczają uczniowie z niemal całego świata, a usłyszeć w niej można ponad 40 różnych języków, którymi posługują się uczniowie.

Tematem naszego projektu jest założenie małego biura podróży. Aby rozpocząć pracę, musieliśmy się zadeklarować co do uczestnictwa w zajęciach grupy oraz systematycznie pracować nad powierzonymi nam zadaniami.

Do tej pory udało nam się zorganizować konkurs na logo projektu, który w głosowaniu wszystkich uczniów naszej szkoły wygrał Adrian Prokopowicz. Po uzgodnieniu z partnerem z Wielkiej Brytanii, logo Adriana zostało wybrane jako logo całego projektu i będzie się pojawiać na wszelkich drukach, dokumentach czy gadżetach.

Uczniowie klasy III zaczęli pracę nad filmem, prezentującym naszą szkołę i okolice. Praca powstaje jako projekt edukacyjny pod kierunkiem pana Hermana.

Uczniowie klasy I pracują pod kierunkiem p. Chudzik nad folderem opisującym uroki naszej okolicy. Oni również realizują projekt gimnazjalny.

Kolejna grupa uczniów pracuje pod okiem p. Jeziorowskiej, przygotowując prezentację nt Szlaku Orlich Gniazd.

Wszystkie te prace zostaną przetłumaczone na język projektu – czyli j. angielski.

Nasza dotychczasowa praca to również przygotowanie tablicy informacyjnej, na której umieściliśmy tytuł projektu w oryginale, przedstawiliśmy szkołę w Birmingham oraz założenia projektu. Znalazły się tam też miejsca w Birmingham warte zwiedzenia.

Cotygodniowe zajęcia pozwalają nam też rozwijać swe kompetencje językowe i ćwiczyć zwroty niezbędne w komunikacji. Przygotowywaliśmy autoprezentację w j. angielskim oraz opis szkoły i okolic.

Wymieniliśmy się adresami mailowymi z uczniami z partnerskiej szkoły i prowadzimy korespondencję. Wielką radość sprawiła nam też rozmowa poprzez komunikator Skype, dzięki której poznaliśmy naszych partnerów i mieliśmy możliwość porozmawiać „na żywo”.

Aby dobrze przygotować się do założenia biura podróży, zaprosiliśmy na warsztaty właścicielkę biura podróży z Częstochowy, która przybliżyła nam zasady konstruowania wycieczek, kalkulowania cen, ubezpieczenia, przygotowania pełnej oferty turystycznej. W dwu grupach przygotowaliśmy ofertę 1-dniowej wycieczki wraz z kalkulacją kosztów, regulaminem wyjazdu, trasą. Obie oferty zostały ocenione przez przedstawicielkę biura i przetłumaczone na j. angielski.

Jako że harmonogram projektu zawiera elementy historyczne, przesłaliśmy naszym kolegom w Wielkiej Brytanii prezentację multimedialną pt. „Holocast”, którą będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach, przygotowując się do zwiedzania Oświęcimia. Nasza grupa również będzie uczestniczyć w wycieczce do Oświęcimia i Krakowa. Aby dobrze się do niej przygotować, zaprosiliśmy Pana dyrektora, z wykształcenia historyka, aby przybliżył nam zagadnienia związane z tą tematyką, abyśmy mogli świadomie uczestniczyć w wizycie w Oświęcimiu.

Uczennice klasy VI przygotowały folder nt naszej szkoły i jej wyposażenia.

Kolejnym krokiem w drodze do przygotowania małego biura podróży było zaproszenie przedstawicieli lokalnego biznesu. Przygotowaliśmy pytania dotyczące zakładania i prowadzenia firmy, wszelkich formalności, trudności z tym związanych i zadaliśmy je naszym gościom, którzy od wielu lat z sukcesem prowadzą działalność biznesową.

Bogatsi o tę wiedzę oraz o zdobyte dotychczas wiadomości i umiejętności, wypełniliśmy ankietę ewaluacyjną, by głębiej przyjrzeć się naszemu rozwojowi, oczekiwaniom i wrażeniom po kilku miesiącach dość intensywnej pracy nad projektem.

Obecnie przygotowujemy się do wizyty majowej naszych partnerów z Wielkiej Brytanii. Będziemy gościć grupę 10 uczniów wraz z 3 opiekunami. Aktualnie opracowujemy szczegółowy harmonogram ich wizyty.


comeniusdayWIZYTA BRYTYJSKIEJ GRUPY COMENIUS

Od początku roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii realizowany jest międzynarodowy projekt Comenius, który zakłada dwuletnią współpracę ze szkołą partnerską. Nasz projekt zatytułowany “Rules of Setting up the Small Tour Guide Business” oparty jest na współpracy ze szkołą St. John Wall CatholicSchool z Birmingham w Wielkiej Brytanii, która pełni jednocześnie rolę koordynatora.

         Grupa Comenius od początku była bardzo aktywna i podjęła wiele działań, służących realizacji projektu. Ogłosiliśmy konkurs na logo projektu  i w głosowaniu wszystkich uczniów naszej szkoły zwyciężyło logo zaprojektowane przez Adriana Prokopowicza z klasy III gimnazjum. Po ustaleniach ze szkołą parterską, logo to zostało uznane za logo całego projektu i pojawia się na dokumentach, gadżetach reklamujących projekt czy też na koszulkach.

         Aby wszyscy uczniowie i rodzice dowiedzieli się o projekcie i pracy grupy Comenius, przygotowaliśmy tablicę informacyjną, na której umieściliśmy najważniejsze informacje, tj. tytuł projektu, jego założenia, cele, informacje na temat szkoły partnerskiej oraz miejsca w Birmingham warte zwiedzenia. Nie pominęliśmy też oczywiście samej szkoły St. John Wall Catholic School, chcąc przybliżyć jej specyfikę naszym kolegom.

         Aby doskonalić się językowo, wymieniliśmy się adresami mailowymi z naszymi partnerami i prowadzimy korespondencję w języku projektu. Spotkaliśmy się też na Skypie, by móc nie tylko porozmawiać, ale i zobaczyć się „na żywo”.

         Aby dobrze przygotować się do założenia biura podróży, zaprosiliśmy na warsztaty właścicielkę biura podróży z Częstochowy, która przybliżyła nam zasady konstruowania wycieczek, kalkulowania cen, ubezpieczenia, przygotowania pełnej oferty turystycznej. W dwu grupach przygotowaliśmy ofertę 1-dniowej wycieczki wraz z kalkulacją kosztów, regulaminem wyjazdu, trasą. Obie oferty zostały ocenione przez przedstawicielkę biura i przetłumaczone na j. angielski.

         Uczniowie klas gimnazjalnych pracują nad filmem, prezentującym naszą szkołę i okolice. Kolejna trwająca praca to prezentacja obrazująca uroki Jury i szlak Orlich Gniazd.

Kolejnym krokiem w drodze do założenia małego biura podróży było zaproszenie przedstawicieli lokalnego biznesu. Przygotowaliśmy pytania dotyczące zakładania i prowadzenia firmy, wszelkich formalności, trudności z tym związanych i zadaliśmy je naszym gościom, którzy od wielu lat z sukcesem prowadzą działalność biznesową. Wzbogaciliśmy nasza wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wiele się nauczyliśmy, wiele dowiedzieliśmy. W przyszłości na pewno wykorzystamy tę wiedzę, by zgodnie z założeniami projektu, walczyć o swoją lepszą przyszłość, by odnaleźć się w nowych realiach, w  Zjednoczonej Europie.

Przygotowując się do założenia biura podróży opartego na atrakcjach turystycznych naszego rejonu, przygotowaliśmy dwujęzyczny folder pt. „Aleksandria i jej okolice”, bogato ilustrowany i zawierający pełną ofertę turystyczną.

Wysłaliśmy też naszym kolegom z Birmingham prezentację multimedialną „Holocaust”, by mogli przygotować się do zwiedzania obozu w Oświęcimiu. My również przygotowaliśmy się do tego wyjazdu, zapraszając na spotkanie pana dyrektora, z wykształcenia historyka.

Od początku roku na dodatkowych zajęciach rozwijamy swe kompetencje językowe i wzbogacamy słownictwo, co niewątpliwie pomoże nam sprawnie komunikować się z naszymi kolegami z Wielkiej Brytanii.

A o tym mogliśmy się przekonać podczas wizyty angielskiej grupy Comenius, która w dniach 06-16. 05. 2014 zwiedzała Polskę i wspólnie z nami pracowała nad zadaniami projektowymi. Grupa z Birmingham zwiedziła Zakopane, Wieliczkę i Szlak Orlich Gniazd, a wspólnie z nami Kraków i Oświęcim. W Krakowie uczestniczyliśmy też w warsztatach w języku angielskim, poświeconych prowadzeniu biura podróży. Zwiedziliśmy też Jasną Górę, Muzeum Częstochowskie i ruiny zamku w Olsztynie. Wspólny czas poświęciliśmy też na pracę nad zadaniami projektowymi, czego efektem jest powstała prezentacja multimedialna ”The beauty of Poland” oraz dwujęzyczne plakaty ilustrujące atrakcje turystyczne południowej części Polski. Był czas na pracę, zwiedzanie i wspólną zabawę. Nic tak nie cieszy, jak szlifowanie języka podczas gry w kręgle czy bawiąc się na dyskotece. Doskonaliliśmy też nasze kompetencje językowe podczas warsztatów w języku angielskim. My już dostrzegamy efekty wspólnie spędzonego czasu.

Wierzymy, że dzięki projektowi zwiększymy nasze szanse na zatrudnienie w przyszłości, gdyż będziemy w stanie umiejętnie wykorzystać zdobyte umiejętności planowania, współpracy w grupie, podejmowania decyzji czy nabyte kompetencje językowe. Dzięki pracy nad projektem wzrasta nasze poczucie własnej wartości, przełamujemy stereotypy myślowe i bariery językowe. Podczas  pracy nad projektem posługujemy się środkami nowoczesnych technologii informatycznych, np. do przygotowania folderu, filmu czy prezentacji.

         Jesteśmy głęboko przekonani, że my już wygraliśmy – naszą przyszłość, teraźniejszość, nowych przyjaciół oraz wszystko to, czego zmierzyć i policzyć się nie da.

         Z ogromną niecierpliwością oczekujemy teraz rewizyty z Birmingham w nowym roku szkolnym, by znów wspólnie pracować, poznawać atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii i wspólnie wykonywać kolejne zadania projektowe.

Comenius two school meet

Presentation Comenius

 

krakowcomenius

Kraków – Oświęcim

zakopaneogrodzieniec

Zakopane – Ogrodzieniec

warsztatywszkoleWarsztaty w szkole jasnagora

Jasna Góra

wizurzad

Wizyta w Urzędzie Gminy

olsztyn

Olsztyn k. Częstochowy

metro

Kręgielnia „Metro”

wizprzedszkole

Z wizytą w przedszkolu

comeniusday

Comenius Day

dyskotekacomenius

Dyskoteka


wyjazdcomeniusWYJAZD GRUPY COMENIUS DO BIRMINGHAM

W dniach 07 – 17. 11. 2014 grupa Comenius (10 uczniów gimnazjum oraz 3 opiekunów) wyjechała na wizytę do Birmingham. Nasza szkoła gościła w maju grupę partnerską z Wielkiej Brytanii, a teraz nadszedł czas na rewizytę. Dla większości uczestników dużym przeżyciem był pierwszy w życiu lot samolotem. Podróż przebiegła bez komplikacji, mogliśmy zatem zameldować się w hostelu, położonym bardzo blisko centrum miasta. Miejsce o tyle ciekawe, że można tu zadzierzgnąć znajomości z ludźmi z  niemal całego świata. Pierwszy dzień pobytu przeznaczyliśmy na rozpakowanie się, odpoczynek i spacer po okolicy.

            Już w sobotę, nie tracąc cennego czasu, ruszyliśmy na zwiedzanie. Według wcześniej przygotowanego harmonogramu pobytu w Birmingham, tego dnia mieliśmy zwiedzać słynną fabrykę czekolady Cadbury World. Oprócz fragmentu linii produkcyjnej, mogliśmy obejrzeć fantastyczną projekcję, opowiadającą historię powstania fabryki czekolady, obejrzeć film w technologii 3D oraz degustować czekoladowe smakołyki. Słodko będziemy ją wspominać.

            W niedzielę wybraliśmy się do miejsca związanego z narodzinami, życiem i pochówkiem Williama Shakespeare’a – Stratford – Upon – Avon. Zwiedziliśmy domy związane z rodziną pisarza (Shakespeare’s Birthplace, Anne Hathaway’s Cottage), doskonale zachowane, przygotowane do zwiedzania przez 3,5 miliona turystów rocznie. Nie pominęliśmy też Holy Trinity Church, miejsca chrztu i pochówku wielkiego pisarza. Byliśmy też świadkami pochodu, poświęconego poległym podczas I wojny światowej. Przemarsz upamiętniał Remembrance Day (Dzień Pamięci), zwany też Poppy Day (Dzień Maku). Urokliwe miejsce położone nad rzeką Avon na długo pozostanie w naszej pamięci.

            W poniedziałkowy poranek spotkaliśmy się z naszymi partnerami ze szkoły St. John Catholic School, z którą pracujemy nad naszym projektem. Gospodarze oprowadzili nas po szkole, mogliśmy zaobserwować podobieństwa i różnice w sposobie nauczania, oceniania czy spędzania czasu podczas przerw. Był też czas na wspólne zajęcia integracyjne i prace nad projektem. Szczególną przyjemność sprawiło nam wspólne gotowanie. Konkurs  MasterChef polegał na przygotowaniu w grupach polsko – brytyjskich według przepisu spinach curry. Potrawy wyszły znakomicie, mogliśmy się nimi potem delektować podczas kolacji.

            We wtorek uczestniczyliśmy w zajęciach angielskiego, religii i informatyki, podczas której stworzyliśmy na tabletach filmy „Avatar”, co było świetną zabawą i nauką języka jednocześnie. Uczestniczyliśmy też w przedstawieniu teatralnym, poświęconym „Remembrance Day”.

            W kolejnych dniach pracowaliśmy nad projektem, opracowując ofertę wyjazdów naszego nowopowstałego biura podróży, z uwzględnieniem kosztorysu opartego na rzeczywistych wydatkach. Przygotowaliśmy też w mieszanych grupach językowych prezentacje multimedialne, poświęcone tematyce obchodzonego Dnia Pamięci.

            Popołudniami staraliśmy się zobaczyć jak najwięcej, zwiedzić miasto i jego niewątpliwe atrakcje. Byliśmy w Symphony Hall – przepięknej sali koncertowej, na przedpremierowym koncercie fortepianowym; w Museum of Jewellery Quarter, gdzie jeszcze niedawno ręcznie produkowano biżuterię (sami mieliśmy okazję wypróbować narzędzia jubilerskie); Gas Street Basin – cudownie rozświetlone wieczorową porą kanały z uroczymi mostkami i kawiarniami; New Street, gdzie byliśmy naocznymi świadkami rozpoczynającego się właśnie sezonu świątecznego z ciągnącą się kilometrami paradą świąteczną, gdzie ustawiono olbrzymią choinkę rozświetloną tysiącami lampek oraz na Victoria Square, gdzie rozstawiał się właśnie German Market – gigantyczny jarmark świąteczny z jedzeniem, napojami, pamiątkami czy ręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. Mieliśmy też okazję obejrzeć miasto oświetlone błyskiem lampek z perspektywy Wielkiego Koła. Byliśmy też w największej bibliotece w Europie, gdzie uczniowie pracowali z kartą pracy w grupach polsko – angielskich. Zwiedziliśmy też Museum & Art Gallery, z imponującą wystawą arcydzieł malarstwa, ceramiki, dzieł z zakresu archeologii, historii czy etnografii.

            Doskonaliliśmy język angielski na wiele sposobów: a to pracując czy przebywając wśród Brytyjczyków, a to porozumiewając się w hostelu, czy też wypełniając zadania praktyczne (zakup biletów, posiłków, pytanie o drogę). Czas przeznaczony na wyjazd wykorzystaliśmy maksymalnie, szlifując język, zwiedzając świat i nabierając pewności siebie i przekonania, że w wielu sytuacjach, również za granicą, jesteśmy w stanie sobie poradzić. Pozwoliło nam to uwierzyć we własne siły i możliwości. Teraz chcemy wykorzystać ten „wiatr w żagle”, spożytkować naszą świeżo nabytą wiedzę czy umiejętności. Dlatego też już dziś zapraszamy Państwa na prezentację dotyczącą wyjazdu grupy Comenius oraz wystawę zdjęć uczniów. Chcemy też Państwu zaprezentować efekt naszej pracy, opartej na doświadczeniach z wyjazdu – kalendarz na Nowy Rok 2015. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Spotkanie odbędzie się w szkole w dn. 15. 12. 2014. Gorąco zapraszamy.

Joanna Lewandowska

birmingham

Birmingham

black

Black Country Living Museum

londyn

Londyn

school

St. John Wall Catholic School

stratford

Stratford-Upon-Avon

podroz

Podróż

cudbury

Cadbury World

madame

Madame Tussauds

 


Christmas in Poland – presentation by Zuzanna Kuliberda

13


Wystawa zdjęć pt.”Wielka Brytania widziana oczami grupy Comenius”

comeniuswystawa1

comeniuswystawa2


 „Spotkanie z rodzicami połączone z pokazem filmu i prezentacją kalendarza Comeniusa”

comeniuzebranie

kalendarzcomenius


biuroWIZYTA GRUPY COMENIUS W BIURZE PODRÓŻY „SZAR”

            13.04.2015 r. uczniowie z grupy Comenius wraz z p. Lewandowską pojechali do częstochowskiego biura podróży „Szar”, by u źródła zasięgnąć szczegółowych informacji na temat zakładania małego biura podróży, co stanowi tytuł naszego dwuletniego projektu Comeniusa. Pan Artur Grocholski, który jest właścicielem biura, bardzo ciekawie opowiadał nam o wszelkich szczegółach związanych z zakładaniem i prowadzeniem biura, obsługą klienta, rezerwacją wycieczek, podpisywaniem umów z tour operatorami i klientami. Ze spotkania dowiedzieliśmy się też na przykład, czym jest franczyza, jakie obowiązki ciążą na biurze podróży, jakiego typu roszczeń mogą domagać się niezadowoleni klienci i gdzie kierować reklamacje. A poza tym czym różni się samolot rejsowy od czarterowego czy tanich linii lotniczych oraz na co zwracać uwagę przy dokonywaniu rezerwacji. Na koniec spotkania każdy uczestnik spotkania otrzymał od biura „Szar” upominek.

            Bogatsi o tę wiedzę, możemy przystąpić do założenia wirtualnego biura podróży. A na podsumowanie dwuletniej pracy grupy Comenius, zmierzającej do tego punktu, zapraszamy wszystkich Państwa już w maju.

            Do miłego zobaczenia na Gali Comeniusa.

                                                                                                          Oliwia Chłąd


podscomeniusPODSUMOWANIE DWULETNIEJ PRACY NAD MIĘDZYNARODOWYM PROJEKTEM COMENIUS

                29.05.2015r.  zaproszeni goście, m. in. włodarze gminy, radni, sołtysi, rodzice, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, uczestniczyli w gali Comeniusa – imprezie podsumowującej dwuletnią pracę nad projektem międzynarodowym. Tytuł projektu brzmiał „Rules of Setting up the Small Tour Guide Business”, a partnerem i koordynatorem projektu była St. John Wall Catholic School w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

            Gala była doskonałym pretekstem do podsumowania wszelkich prac projektowych i działań podjętych w trakcie realizacji projektu. Przybliżeniu publiczności zakresu tych prac służyła prezentacja multimedialna, gdzie uczniowie zawarli i zdjęciami potwierdzili odbyte szkolenia, wyjazdy, wykonane prace, m. in. polsko – angielski folder o urokach Aleksandrii, kalendarz z własnoręcznie wykonanymi zdjęciami, pochodzącymi z Wielkiej Brytanii oraz  opisami w języku angielskim, oferty wyjazdów do Warszawy i Krakowa i wiele innych. W prezentacji zawarli też film „Co dał Ci Comenius”, który najpełniej obrazuje korzyści płynące z realizacji projektu, wyrażone zarówno po polsku, jak i po angielsku. Projekt miał wpływ nie tylko na uczniów zaangażowanych w prace projektowe, ale i pozostałych uczniów, nauczycieli oraz społeczność lokalną. Informacje dotyczące postępów w pracach nad projektem zamieszczaliśmy na stronie internetowej szkoły, tablicach informacyjnych, gminnym czasopiśmie „Pasma”, a wkrótce na monitorze zainstalowanym na szkolnym korytarzu.

            W trakcie trwania projektu grupa Comeniusa odbyła kilka spotkań z ludźmi związanymi z branżą turystyczną oraz ludźmi lokalnego biznesu, by poznać tajniki zawodu pracownika biura podróży, kwestie prawno – formalne, a wreszcie w pełni przygotować się do założenia własnego biura podróży. Nazwaliśmy je „Amazing Trip”, przygotowaliśmy ulotki reklamowe, a film z podróży po południowej części Polski i po Wielkiej Brytanii miał zachęcić naszych potencjalnych klientów do korzystania z jego usług. Dodatkową zachętą były „Comeniusowe krówki” rozdawane przez samą Królową Elżbietę II, hamburgery z flagą Wielkiej Brytanii czy herbata z mlekiem.

            Gala okraszona była piosenkami w wersji anglojęzycznej, a na koniec uroczystości członkowie grupy Comeniusa otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe prezenty.

                                                                                               Joanna Lewandowska