Informacja do Rodziców

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością realizacji zajęć stacjonarnych w szkole:

– zajęć rewalidacyjnych od 18 maja,

– zajęć opiekuńczo-wychowawczych i  dydaktycznych od 25 maja,

– uruchomienia konsultacji dla uczniów klas ósmych od 25 maja,

– oraz konsultacji dla pozostałych uczniów od 1 czerwca informuję co następuje:

 1. Na stronie szkoły znajdują się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Rodzice, którzy zdecydują się posłać dzieci do szkoły zobowiązani są do się zapoznania się z nimi, podpisania stosownych oświadczeń i zgód oraz dostarczenia ich do sekretariatu szkoły.
 2. Rewalidacje w szkole odbywają się za zgodą rodziców/opiekunów po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 3. Zostały przeprowadzone spotkania wychowawców z rodzicami, dokonano wstępnego rozpoznania wśród rodziców dzieci klas I-III w aspekcie powrotu do szkoły i na tej podstawie podczas zdalnej Rady Pedagogicznej ustalono:
  a) Nie ma zaległości w realizacji podstawy programowej we wszystkich klasach.
  b) Szybkie uruchomienie platformy edukacyjnej i zajęć on-line w szkole umożliwiło stosunkowo sprawny przebieg edukacji, uwzględniając oczywiste ograniczenia (ze względu na pandemię) kontaktu społecznego.
  c) Funkcjonuje szybki i sprawny system komunikacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
  d) Obecnie żaden z rodziców dzieci z klas I-III nie zadeklarował powrotu dziecka do szkoły. Zdecydowana większość zdecydowała, że na pewno pozostawi dzieci w domu. W tej sytuacji wiodącą formą edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej pozostanie kształcenie na odległość.
  e) Powrót całych klas na zajęcia w formie istniejącej przed epidemią i tak w obecnym reżimie sanitarnym jest niemożliwy ze względu na ograniczoną liczbę dzieci w pomieszczeniu i max. liczbę 12 dzieci na nauczyciela (wytyczne GIS).
  f) Od 25 maja uczniowie klas I-III, którzy wrócą do szkoły będą mieli zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w elementami zajęć dydaktycznych. W godzinach zajęć szkolnych będą mogli pracować w szkole z nauczycielem –opiekunem w oparciu materiał dydaktyczny umieszczany na platformie Classroom. Po zajęciach będą odbywać się zajęcia świetlicowe.
  g) O przyprowadzeniu dziecka do szkoły należy poinformować sekretariat szkoły lub wychowawcę 2 dni wcześniej, co wynika z konieczności dostosowania się do reżimu sanitarnego, np. liczebności uczniów na 1 nauczyciela.
  h) Konsultacje z uczniami mogą odbywać się on-line (niektórzy nauczyciele już takie konsultacje prowadzą).
  i) Od 25 maja dla klas ósmych  oraz od 1 czerwca dla pozostałych uczniów będą mogły odbywać się też konsultacje na terenie szkoły.
  j) Harmonogram konsultacji stacjonarnych, będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
  k) Konsultacje będą mogły odbywać się na wniosek rodzica, ucznia, lub nauczyciela. Nauczyciel określa godzinę i liczebność grupy na swoich konsultacjach.
  l) Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa (dostępne na stronie szkoły.
  ł) Prośba(wniosek) o konsultacje powinna wpłynąć przez dziennik elektroniczny do wybranego nauczyciela lub rodzica na 2 dni przed datą wyznaczoną w tygodniowym harmonogramie konsultacji nauczycieli. Dopuszcza się możliwość umawiania konsultacji pomiędzy uczniami i nauczycielem przez narzędzia classroom. (wymagana jest zgoda rodziców na konsultacje).
  m) W sytuacjach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie konsultacji w innym terminie niż data wyznaczona w harmonogramie po uzgodnieniu z nauczycielem,
  n) Do 29 maja uczniowie powinni mieć wystawione oceny przewidywane na koniec roku.
 4. Biblioteka szkolna funkcjonuje w systemie elektronicznym Mol. Bibliotekarze proszą o systematyczny zwrot książek ze względu na kończący się rok szkolny. Od 25 maja, za zgodą rodziców, książki mogą zwracać również uczniowie, codziennie w godzinach 9-12 i 16-18, według wcześniej określonych zasad.

 

                                                                                    dyr. Paweł Bekus