Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska

Zgodnie z Uchwałą Nr 77/IX/2019  Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 4607) stypendium może zostać przyznane uczniowi pobierającemu naukę w szkole na terenie Gminy Konopiska, który w danym roku szkolnym:

1) został laureatem bądź finalistą konkursu bądź olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub  w przypadku ucznia zdającego egzamin ósmoklasisty uzyskał 100% punktów do zdobycia z co najmniej jednego przedmiotu obowiązkowego,

oraz

2) uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5.

Konkurs oraz olimpiada, o których mowa organizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz 125 z późn. zm.)

Wniosek można złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska).

Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Konopiska, piętro – pokój nr 5  lub do ściągnięcia z załączników poniżej.

Osoba do kontaktu Agnieszka Rokosa tel. 34 3282057 wew. 26

Załączniki: