„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Konopiska na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 59 980,00 PLN i stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem projektu jest zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli umożliwiających zdalną naukę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”).