Funkcjonowanie szkoły i przedszkola od 1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

8.00 – Uroczysta Msza Św.

9.00 – Spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Porządek:

-odśpiewanie hymnu państwowego,

-odczytanie listu Ministra Edukacji Narodowej,

– życzenia i informacje dyrektora szkoły,

– przekazanie najważniejszych informacji o organizacji pracy przez wychowawców,

Ok. 10.30 – przewidywane  zakończenie , odbiór dzieci ze szkoły.

WAŻNE: Do budynku szkoły i klas wchodzą tylko uczniowie.

W tym dniu uczniowie:

– klasy I-III wchodzą wejściem od ulicy Orlikowej,

– klasy IV-VIII wchodzą wejściem od ulicy Gościnnej,

Ze względu na wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i wewnętrzne procedury szkoły

RODZICE NIE WCHODZĄ DO BUDYNKU SZKOŁY !

 

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły podstawowej od 1 września 2020 r.

 • W szkole opracowane są nowe procedury bezpieczeństwa, z którymi  uczniowie zostaną zapoznani 1 września,
 • Wszystkie zgody i oświadczenia wymagane od rodziców zostaną rozdane uczniom 1 września,
 • W szkole podstawowej do czasu ukończenia prac remontowych kuchni i jadalni ( przewidywany termin- koniec października), ze względu na bardzo ograniczone możliwości lokalowe i zasady bezpieczeństwa, nie będzie zorganizowanego wyżywienia dla uczniów.
 •  Wybrane punkty z procedury funkcjonowania szkoły podstawowej:
 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny rozpoczynania zajęć, przerwy w innym czasie dla klas I-III i IV-VIII) oraz ogranicza się częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. Uczniowie z danej klasy, w miarę możliwości, przebywają w tej samej klasie.
 3. Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tą samą ławkę.
 4. Z sal lekcyjnych należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 5. Po każdych zajęciach informatyki, klawiatura, myszka oraz stolik komputerowy musi być dezynfekowany.
 6. W każdej sali lekcyjnej umieszczony jest pojemnik z środkiem dezynfekującym.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 10. Organizacja przerw dla uczniów klas I-III nie powinna pokrywać się z harmonogramem przerw dla klas IV-VIII.
 11. Zaleca się wychodzenie uczniów podczas przerw na zewnątrz budynku.
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i „Orlika” oraz organizacji zajęć, podczas sprzyjających warunków pogodowych, na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

Do czasu oddania nowego obiektu zajęcia wychowania fizycznego,  będą organizowane na boisku szkolnym i Orliku. Proszę wyposażyć swoje dzieci w dres sportowy.

 1. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 2. Na boisku lub Orliku może przebywać więcej niż jedna grupa uczniów przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 3. Należy ograniczyć aktywności i metody nauczania sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 4. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów, które nie służą celom edukacyjnym.
 5. W szkole wyłączone jest z użytkowania źródełko wody pitnej, ale uczniowie mogą korzystać z dystrybutora wody pitnej, napełniając je we własne butelki, bidony lub kubki jednorazowe.
 6. Nauczyciel dyżurujący w szatni dba, aby nie dochodziło w niej do większych skupisk uczniów.
 7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę i wypełnili kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy określa dyrektor.

Ważne!

Ze względów ograniczeń epidemicznych i ograniczonych możliwości lokalowych (przebudowa szkoły) zapisywane do świetlicy będą tylko te dzieci, które  

– nie mogą mieć zapewnionej opieki ponieważ dwoje rodziców pracuje i nie ma innego członka rodziny, który się dzieckiem zaopiekuje,

– ze względu na dowóz,

– z innych ważnych powodów np. dziecko musi czekać na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych na zasadach ujętych w odrębnym regulaminie.
 2. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez nauczyciela – bibliotekarza zasadach ujętych w odrębnym dokumencie, uwzględniającym ograniczoną liczbę osób w pomieszczeniu biblioteki, dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece
 3. Zaleca się aby nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji przebywający w częściach wspólnych budynku, podczas przebywania w szkole uczniów, zasłaniali usta i nos maskami ochronnymi lub przyłbicami.
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia oraz wskazać najszybszy sposób kontaktu w razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 6. Dyrektor szkoły w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemicznego może podjęć decyzję o wdrożeniu kształcenia na odległość w formie hybrydowej( część uczniów, lub całe klasy mają nauczanie zdalne w określonych odcinkach czasowych) lub zawieszenia wszystkich zajęć wychowawczych i dydaktycznych po wcześniejszym uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanepidu, organu prowadzącego i kuratora oświaty.
 7. Zasady kształcenia na odległość zawarte są w innym dokumencie.

 

Komunikacja

 1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.

Zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania uczniów

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Orlikowej.
 3. Zaleca się doprowadzanie uczniów przez rodziców tylko do drzwi wejściowych.
 4. Rodzice wyjątkowo mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Pracownik wprowadza ucznia do szatni, po opuszczeniu szatni uczeń udaje się do wyznaczonej części budynku szkoły.
 6. Przy odbiorze ucznia, osoba do tego upoważniona nie wchodzi do budynku, należy użyć dzwonka i zgłosić przez domofon lub pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu chęć odbioru dziecka.
 7. Pracownik przyprowadzi ucznia i dopilnuje go w szatni oraz wyprowadzi z budynku.
 8. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani tylko przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Wybrane punkty z procedury funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Aleksandrii:

Postanowienia ogólne:

 1. Grupy dzieci przebywają w wyznaczonej sali.
 2. Grupa w jednej sali przebywa pod opieką jednego wychowawcy i jednego pracownika obsługi – pomoc nauczyciela.
 3. Do grupy może być przyprowadzane tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych przez osoby zdrowe.
 4. Obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci, jeżeli ktokolwiek z domowników dziecka przebywa na kwarantannie lub izolacji wyniku.
 5. Rodzic powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka oraz wskazać najszybszy sposób kontaktu w razie wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 6. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku mają bezwzględny nakaz korzystania z płynu do dezynfekcji rąk (płyn umieszczony przy wejściu do budynku) oraz zakładania maseczki chroniącej usta i nos.
 7. Dzieci, pod nadzorem nauczyciela, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw i boiska.
 8. Urządzenia na placu zabaw podlegają codziennej dezynfekcji.
 9. Plac zabaw lub urządzenie oznaczone czerwoną taśmą oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia na jego teren.
 10. Obowiązuje zakaz przebywania w placówce osób z zewnątrz.
 11. Do czasu oddania nowej inwestycji kuchni z jadalnią dzieci korzystają z wyżywienia zapewnionego przez zewnętrznego dostawcę oraz posiłków przygotowanych w domu .

Komunikacja

1.Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.

 

Zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Dzieci doprowadzane są do drzwi wejściowych. Rodzic może wejść tylko do wyznaczonej części wspólnej budynku ( obowiązuje dystans społeczny 2 m.).
 3. Rodziców/opiekunów prawnych przyprowadzających i odbierających dzieci obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 4. Dzieci odbiera i wprowadza do szatni pracownik przedszkola.
 5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, wyjątkowych przypadkach, rodzic/ opiekun prawny może przebywać w szatni przedszkola i na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności za zgodą dyrektora placówki.
 6. Przy odbiorze dziecka, osoba do tego upoważniona nie wchodzi do budynku przedszkola. Zgłasza odbiór dziecka pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu. Jeśli w danej chwili nie ma dyżurującego pracownika, należy użyć dzwonka/domofonu i zaczekać.
 7. Pracownik przyprowadza dziecko do wyznaczonej części wspólnej budynku.
 8. Wszystkich przyprowadzających i odbierających dzieci obowiązują zasady bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odstępów w oczekiwaniu na swoją kolej). Rodzic obowiązany jest zachowywać dystans społeczny wynoszący min. 2 metry od innych dzieci oraz od personelu przedszkola.

Posiłki:

Zasady spożywania posiłków do czasu zakończenia remontu kuchni

 1. Obiady dostarczane są przez dostawcę cateringu, który zapewnia jednorazowe pojemniki i sztućce.
 2. Dostawca posiłków zostawiają pojemniki z żywnością w przygotowanym miejscu szkoły, które są odbierane przez personel obsługi.
 3. Personel obsługi dostarcza posiłek do sali przedszkolnej.
 4. Pracownik obsługi(pomoc przedszkola) przygotowuje stoliki do spożywania posiłku i wydaje dzieciom posiłek, po posiłku dba o czystość i dezynfekcję stolików.
 5. Śniadania i podwieczorki przynoszone są przez dzieci z domu w zamykanych pojemnikach, przechowywane w osobnych szafkach i spożywane w wyznaczonym czasie pracy przedszkola.
 6. Napoje ciepłe i chłodne przygotowywane są przez pracowników kuchni.
 7. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne.
 8. Za rozdanie posiłków oraz wcześniejsze przygotowanie do tego sali, odpowiadają pracownicy obsługi- pomoc nauczyciela.