Program „Bezpieczna+” w ZS-P w Aleksandrii

        Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii przystąpił do realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”, którego celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. Adresowany jest on do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działania w ramach projektu będą realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” oraz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

         Zadania ujęte w programie koncentrują się m.in. wokół obszarów: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły.

        W związku z powyższym w placówce będą realizowane liczne przedsięwzięcia wychowawcze, w tym rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak: komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami,  włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne, a także przedsięwzięcia antydyskryminacyjne, w tym służące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. Szkoła podejmie się również realizacji działań związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.

          Spodziewane efekty, wynikające z realizacji zadań zaprojektowanych w „Bezpiecznej+”, powinny zaowocować podniesieniem poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które występują w realnym i wirtualnym świecie, zwiększeniem jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez wdrożenie rekomendowanych w programie rozwiązań, podniesieniem kompetencji komunikacyjnych oraz pogłębieniem integracji społeczności szkolnej z lokalnym środowiskiem.

Sylwia Herman