RODO – klauzula informacyjna

RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, ul. Gościnna 130,42-274 Konopiska .
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań nałożonych na Szkołę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.      podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego      dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych (Ustawa z          dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198);      §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie      sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji  przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej       dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)) – jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie        jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych /IODO/ pod adresem poczty e-mail: [email protected]